Privacy

PRIVACYVERKLARING DOORSTEP

Contact informatie:

DOORSTEP BV (hierna: “DOORSTEP”)

Hogeblokstraat 1

2800 Mechelen

België

Ondernemingsnummer: (BTW-BE) BE0761.338.944

 

E-mail: info@doorstep.be

Telefoonnummer: +32 (0)483 20 58 34

 

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon (hierna de “Bezoeker”) die de website www.doorstep.be (hierna de “website”) bezoekt, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Indien je al dan niet rechtstreeks gebruik maakt van onze diensten, stel je ook bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Dan ben je een Klant van onze diensten. Deze persoonlijke data is informatie die DOORSTEP toestaat je te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen één of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en Klant kan ook verwezen worden als de “Betrokkene”.

We gebruiken en verwerken jouw persoonlijke gegevens enkel in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (of General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt de Betrokkene op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die DOORSTEP doorvoert of kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. DOORSTEP behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Bezoeker. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen.

 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

DOORSTEP bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bijgevolg is DOORSTEP een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR.

DOORSTEP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Bezoekers en Klanten te beschermen. DOORSTEP maakt gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en –procedures om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. DOORSTEP zorgt ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving.

2.2. Verwerker(s)

DOORSTEP doet beroep op zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers” voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar Bezoekers en van haar Klanten. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

DOORSTEP doet beroep op de volgende categorieën van “verwerkers”:

 • Bedrijven die ingeschakeld zijn voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die ingeschakeld zijn voor ICT-technische ondersteuning en hosting;
 • Bedrijven die ingeschakeld zijn voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven die ingeschakeld zijn voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven die ingeschakeld zijn voor analytische doeleinden;
 • Bedrijven die ingeschakeld zijn voor visuele ondersteuning.

Met het oog op een maximale bescherming van persoonsgegevens van de Betrokkenen heeft DOORSTEP de nodige afspraken gemaakt met deze “verwerkers” om er voor te zorgen dat zij dezelfde hoge standaarden toepassen als DOORSTEP zelf.

 

3. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Betrokkene, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op aanvraag van de Betrokkene; of
 • Op basis van het gerechtvaardigd belang van DOORSTEP om onder andere de Betrokkene te kunnen helpen na het contact via de Website;
 • Op basis van toestemming door het uitdrukkelijk aanvaarden van deze Privacyverklaring;
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie met de Betrokkene, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het versturen van direct marketing.

 

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

DOORSTEP verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt.

Hoeveel en welke persoonsgegevens DOORSTEP over jou verzamelt, is afhankelijk van je gebruik van de Website en je relatie met DOORSTEP of het gebruik van haar dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens zal uitgebreider zijn, hoe intensiever je gebruik maakt van die dienstverlening. Een niet-exhaustieve lijst van de categorieën persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden:

 • Je voornaam en familienaam
 • Je e-mailadres
 • Je woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Je geslacht
 • Je IP-adres
 • Je Curriculum Vitae
 • Overige persoonsgegevens die we nodig hebben voor onze dienstverlening

 

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

DOORSTEP verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Bezoeker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke Bezoekerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Bezoeker intensiever gebruik maakt van de Website en onze online dienstverlening waardoor hij Klant wordt.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de Website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het beheren van de contractuele relatie waarin de Betrokkene partij is;
 • Verwerking van gegevens tijdens een sollicitatieproces;
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;
 • Klantbeheer: klantenadministratie, facturatie, ondersteuning en klachtenbewaking;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen;
 • Het beantwoorden van informatieaanvragen;
 • Het versturen van reclame en andere al dan niet commerciële communicatie.

Bij een bezoek aan de website van DOORSTEP worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden door middel van cookies. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van DOORSTEP bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

DOORSTEP verzamelt in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid of enige andere gegevens die als gevoelig bestempeld worden door de GDPR.

De Bezoeker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan DOORSTEP en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt DOORSTEP zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

 

6. Wie ontvangt jouw persoonlijke data?

Jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen DOORSTEP uitsluitend. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons vooraf expliciete toestemming gaf of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

DOORSTEP heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.

 

7. Hoelang bewaren we jouw data?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Betrokkene geldig zijn recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

 

8. Wat zijn mijn rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Aldus heb je het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking jouw gegevens.

8.3 Recht rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om de nodige aanpassingen door te voeren. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van uw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept je toestemming tot verwerken van jouw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw gegevens;
 • Je hebt rechtmatig je oppositierecht uitgeoefend;
 • Jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Jouw gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

8.5 Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor DOORSTEP om vast te stellen dat je geldig je recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. DOORSTEP zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die jouw recht om zich te verzetten overheersen.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan DOORSTEP verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van mijn toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld in het kader van direct marketing doeleinden.

 

9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief aan DOORSTEP BV, Frederik de Merodestraat 27,000 2800 Mechelen of via e-mail aan info@doorstep.be. Wij zullen je zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan dertig (30) dagen na het ontvangen van uw verzoek.

 

10.Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door DOORSTEP, heb je het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Karima Neveu

Operations Manager

Karima heeft meer dan 10 jaar ervaring in digitale marketing achter de rug. Gedurende het grootste deel van haar loopbaan heeft ze zich bij een media agency opgewerkt van digital marketeer tot vennoot. Tegenwoordig combineert ze haar expertise met haar passie voor het ontwikkelen van soft skills bij individuen en het optimaliseren van teamstructuren en -processen voor een efficiëntere samenwerking.

Likes
Dislikes

Laure Borremans

Digital Recruitment Marketeer
Namasté! Als Laure niet op haar surfplank of yogamat staat, dan vind je haar achter haar computer om campagnes te optimaliseren, creatieve teksten te schrijven of zich bij te scholen in grafische vormgeving. Ze kan terugblikken op meer dan 5 jaar ervaring in social campaigns, content creation, marketing automation en e-mail marketing.
Likes
Dislikes

Ella Adam

Recruitment Marketing Strateeg

Ella heeft 8 jaar ervaring als in-house en freelance marketer, waarvan 3 jaar in digital recruitment marketing. Work is life voor haar, maar als ze niet aan het werk is, vind je haar terug op een karting track of in de Turkse les. Ze heeft een heilige schrik van pinguïns en je kan steevast op haar rekenen als Spotify diskjockey die de wekelijkse gezamenlijke jams feilloos aan elkaar rijgt.

Likes
Dislikes

Jules Giroulle

Digital Recruitment Marketeer
Jules besloot om na zijn studies TEW zich verder te verdiepen in de wereld van de digitale marketing. Bij Doorstep is hij meestal in de weer met de setups en optimalisaties van campagnes. Je kan hem herkennen aan het vibend geknik als hij zijn earpods in heeft. In zijn vrije tijd is hij praktisch altijd terug te vinden op het hockeyveld, ofwel als coach van het universitaire team, ofwel als speler bij Hoegaarden.
Likes
Dislikes

Jan-Bart Cassimon

Zaakvoerder

Zijn ouders konden niet kiezen, wij zeggen eigenlijk gewoon JB. Hij zorgt voor de avontuurlijke toets in het bedrijf. Na 2,5 jaar in Barcelona wonen en met een rugzak vol Online Marketingervaring is hij terug naar België gekomen om van Doorstep het beste Digital Recruiting Agency van België te maken. Het liefst van al is hij de missing link die de juiste mensen samenbrengt om van een project een succes te maken.

Likes
Dislikes

Methodiek

Ter info: We kijken naar een aantal bronnen, allemaal externe, om nu de gegevens te verzamelen. De cijfers worden via SEMrush, Google (PageSpeed) en de vacaturesite zelf gevonden.

Het kan dus wel zijn dat dit nu nog niet 100% de juiste cijfers zijn. Daarom ook een oproep naar zij die verbonden zijn aan deze vacaturesites om even contact te nemen en dan verifiëren we met plezier de cijfers aan de hand van Google Analytics data. Zo willen we de Belgische Vacaturesite Index ook continu updaten en verfijnen.

Sommige van de jobboards in de Index hebben ook nog een andere functie dan enkel vacatures tonen. Dus is het logisch dat die dan een hoger aantal bezoekers hebben dan de pure vacaturesites. Toch nemen we deze mee in de Index, want het is wel een plek waar je al die mensen vanuit je doelgroep ook vaak naartoe gaan. Dus kan het zeker relevant zijn.

Bob van de Voorde

Zaakvoerder

Het liefst van al lost Bob gewoon puzzels op. Een probleem om te ontleden en te bedenken hoe we dat probleem kunnen oplossen, ja dan maak je Bob blij. Die strategische vraagstukken oplossen doet hij ondertussen reeds 8 jaar lang, eerst bij Insilencio, full-service employer branding agency. Om van daaruit in 2021 samen met Jan-Bart, Yannick & Tom Doorstep op te richten.

Likes
Dislikes