Skip to main content

Algemene voorwaarden

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
 2. Alle onze offertes zijn vrijblijvend tot uitdrukkelijke aanvaarding. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
 3. Elke bestelling, zelfs vooraleer deze Doorstep bv heeft bereikt, verbindt de klant op onherroepelijke wijze. De bestelling brengt de verbintenis met zich mee ons de inlassing, eindafwerking of reproductie te laten verzorgen. Het stopzetten van een opdracht verbindt de klant ertoe de gemaakte kosten integraal te vergoeden onafgezien andere welkdanige schadevergoeding.
 4. Alle concepten en realisaties blijven steeds exclusief eigendom van Doorstep bv; van reproductierecht wordt enkel afstand gedaan voor de exacte en vooraf bepaalde aanwending, tenzij anders vermeld in afzonderlijk contract.
 5. De klant krijgt vooraf elk ontwerp of document ter goedkeuring. Het weglaten van deze stap of handelen onder tijdsdruk gebeurt op volle verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De door de media vooropstelde reservatie- en annulatiedata dienen door de opdrachtgever te worden nageleefd. Extra kosten verbonden aan het werken onder tijdsdruk zullen evenals auteurscorrecties integraal worden aangerekend aan het dan geldend uurtarief.
 6. Het niet-nakomen van de leveringstermijn of inlassingsdatum kan geen aanleiding geven tot weigering van de opdracht of vordering van schadevergoeding indien de niet nakoming niet te wijten is aan Doorstep bv.
 7. Prijsopgaven gelden voor 15 kalenderdagen doch kunnen onder bepaalde omstandigheden en bij schriftelijke melding steeds gewijzigd worden.
 8. De goederen reizen steeds vanaf het vertrek op risico van de koper, zelfs in geval van verkoop franco. Vracht-, verpakkingskosten en bewaring van aangemaakt materiaal zijn ten laste van de klant.
 9. Doorstep bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolmaaktheden, conceptiefouten, vergissingen of tekortkomingen, alsook niet voor de daaruitvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. De opdrachtgever is persoonlijk verantwoordelijk t.o.v. derden voor de schade die veroorzaakt wordt door de inhoud van zijn advertentie. Hij vrijwaart Doorstep bv voor alle bedragen waartoe zij zou kunnen veroordeeld worden, inclusief de gerechtskosten.
 10. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken, of indien er een vervaldatum vermeld werd op de factuur en onder deze algemene verkoopvoorwaarden.
 11. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.
 12. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zal zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1 % per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur, of vanaf de voorziene vervaldag.
 13. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding verhoogd worden met 10 % met een minimum van 150 euro, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van art. 1146 B.W. en volgende. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten en de invorderbare procedurekosten.
 14. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 15. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 16. Elk geschil zal worden beslecht door de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement Mechelen.
 17. Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken, moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.